ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว จองโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลาดนัด แหล่งช้อปปิ้ง และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยว
เพื่อการอนุรักษ์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน มีวิถีชีวิตตามปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" และมีระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ ชุมชนมีการวางแผนกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงคุณภาพของการบริการและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
 

 

 

สภาพทั่วไปของตำบลลีเล็ดจะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน และบางส่วนอยู่ติดกับทะเล มีน้ำเค็มท่วมถึง เป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในอดีตแต่ละหมู่บ้านจะใช้เส้นทางทางน้ำในการสัญจรไปมา ซึ่งนับว่ามีเป็นร้อยสาย เพราะลักษณะสภาพพื้นที่ที่เป็นเช่นนั้นทำให้ประชากรที่อาศัยบริเวณที่ราบต่ำประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ติดกับทะเลจะทำประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพ นอกจากอาชีพการทำสวนมะพร้าวและประมงพื้นบ้านแล้ว ในปัจจุบันยังมีการทำนากุ้งร่วมด้วย

ในตำบลลีเล็ดมีวัดอยู่ 5 วัดด้วยกัน คือ วัดบางใหญ่ วัดบางพลา วัดบางบุตร วัดคลองกอ และวัดตรีธาราราม มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบางพลา โรงเรียนวัดตรีธาราราม และโรงเรียนบ้านคลองราง
ในปัจจุบันลีเล็ดเป็นตำบลที่มีความเจริญมากขึ้น จากที่เคยสัญจรกันทางน้ำก็เปลี่ยนมาใช้รถแทน มีถนนตัดใหม่เกิดขึ้นหลายสายเชื่อมโยงอำเภอต่าง ๆ กับลีเล็ดให้มีความสะดวกขึ้น บ้านผู้คนจากที่เคยตั้งอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง ได้เคลื่อนย้ายมาสร้างใกล้ถนน แต่ยังคงมีความเป็นวิถีชนบท


ทิศเหนือ
ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้
ติดกับ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก
ติดกับ ต.บางโพธิ ์อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก
ติดกับ ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี

ลักษณะภูมิอากาศ


ลักษณะของภูมิอากาศจะมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน เป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ฤดูร้อนและฤดูฝนมีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน

ระบบนิเวศ ของตำบลลีเล็ด ที่เป็นระบบนิเวศ 2 น้ำ หรือที่รู้จักกันดีว่าระบบนิเวศ “น้ำกร่อย” จึงทำให้พื้นที่ของตำบลลีเล็ดมีความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นพรรณไม้และพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะป่าชายเลนผืนใหญ่ที่ เป็นแหล่งอาหารให้กับคนและสัตว์ เป็นที่อยู่อาศัยขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์ เป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ของชาวบ้าน เป็นวัสดุก่อสร้าง และเชื้อเพลิง เป็นเครื่องมือป้องกันภัยธรรมชาติ
ในป่าชายเลนบ้านลีเล็ด ชาวบ้านเกือบจะทุกเพศทุกวัย ที่ใช้ประโยชน์จากป่า ช่วงเวลาน้ำขึ้น ชาวบ้านจะไปตัดจาก, หาหอย, จับปูเปี้ยว, ปักแร้วปู, ดักอวน ฯลฯ ช่วงน้ำลงก็หาหอยกัน, ถีบกระดานหาหอย, ตกเบ็ดและหาปู
ในปัจจุบัน พื้นที่ป่าชายเลนของตำบลลีเล็ด นับว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากการดำเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่ของป่าชายเลนได้ขยายเพิ่มขึ้นจำนวน 3,000 ไร่โดยที่ไม่ต้องปลูก เพียงแต่มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ และผลจากการที่พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นด้วย ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแหล่งท่องเที่ยว

จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชน / สถานที่เด่น
1. ป่าชายเลน ป่าชายเลนบ้านลีเล็ด ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน มีผืนน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ ล้อมรอบด้วยป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ที่สำคัญหลายชนิด เช่น ลำพู, โกงกาง, แสม, ถั่ว, ลำพูหิน, ตะบูน, หลุมพอสามารถนำไม้มาใช้ในงานก่อสร้างได้ส่วนที่ใช้เป็นสมุนไพรก็มี เช่น เหงือกปลาหมอ รักษาโรคมะเร็ง, ย่านขี้เดือน รักษาโรคท้องอืด, แสมรักษาโรคผอมแห้ง แก้ลม ขับเลือด ฯลฯ และยังมีอีกหลายชนิด เช่น ปรงทะเล, จาก, ลำแพน, หน่อเซียน, ปอทะเล และพืชเล็ก ๆ เช่นตะไคร่น้ำสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนมี ลิงหางยาว, นกกระยาง, นกกะปูด, หิ่งห้อย, งู, ผึ้ง, ต่อ, ปูทะเล, ปูเปี้ยว, หอยจุ๊บแจง, หอยกัน ฯลฯ

2. หิ่งห้อย เป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากการชมหิ่งห้อยที่อื่น เพราะที่นี่จะเป็นการนำชมวงจรชีวิตหิ่งห้อย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย และวัฏชีวิตของหิ่งห้อยตั้งแต่ไข่จนเติบโตเป็นตัวเต็มวัย

3. ศูนย์เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ เกิดจากการที่ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ร่วมแรงร่วมใจกันนำเงินจากโครงการ SML ของหมู่บ้าน มาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ของคนทั้งภายในและนอกชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หลังจากการก่อสร้างศูนย์แล้วเสร็จ ทางอำเภอและจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลน (Walk Way)

4. เขตอนุรักษ์พิเศษ เป็นสถานที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทำ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ และมีการห้ามไม่ให้จับปลาในบริเวณเขตอนุรักษ์พิเศษ

5. กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มใบจากและกลุ่มกะปิ

กิจกรรมท่องเที่ยว

• ล่องเรือชมธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนและลำคลองต่าง ๆ
• ประกอบกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านตามวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น ร่วมออกหาปลา ถีบกระดาน จับปู
• ชมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ลิเกป่า มโนราห์
• เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน เช่น กลุ่มใบจาก กลุ่มกะปิ
• เรียนรู้วัฏจักรหิ่งห้อย
• เข้าพักค้างคืนร่วมกับชุมชนในรูปแบบ Home Stay
• จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับโรงเรียน
• กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าชายเลน


โปรแกรมท่องเที่ยวบ้านลีเล็ด 1 วัน 1 คืน

วันที่ 1

10.00 น. ถึงกลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
เช้า แนะนำประวัติของชุมชน, กลุ่มท่องเที่ยว, กฎกติกา, โปรแกรม
เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ
(12) การทำกะปิ
(13) เยี่ยมชมกลุ่มทำใบจากยาสูบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
บ่าย ล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลน (ดูนก, ดูลิงแสม, ต้นไม้ในป่ายเลน, ป่าลำพูเกิดใหม่)
ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน, ปลูกป่า (ต้นจาก) / หาหอย
นั่งเรือไปศูนย์เรียนรู้ (ศึกษาระบบนิเวศต้นไม้ป่าชายเลน Walk way)
นั่งเรือกลับกลุ่มท่องเที่ยว
เย็น แยกย้ายเข้าบ้านพักโฮมสเตย์
ทำกิจกรรมร่วมกับบ้านพัก พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รับประทานอาหารเย็น
ค่ำ ชมวงจรชีวิตหิ่งห้อย
แยกย้ายเข้าบ้านพัก นอนหลับพักผ่อน

วันที่ 2

เช้า รับประทานอาหารเช้า
กล่าวคำอำลา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


โปรแกรมท่องเที่ยวบ้านลีเล็ด 1 วัน (เช้าไป-เย้นกลับ)
08.30 น. ถึงกลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ กล่าวต้นรับ แนะนำประวัติชุมชนม กลุ่มการท่องเที่ยวมกฎกติกา, โปรแกรม
09.00 น. ล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลน (ดูนก, ดูลิงแสม, ต้นไม้ในป่าชายเลน, ป่าลำพูเกิดใหม่, ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน, ปลูกต้นจาก/หาหอย/ช้อนกุ้ง)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
13.30 น. เยื่ยมชมกลุ่มอาชีพ
• การทำกะปิ
• เยี่ยมชมกลุ่มทำใบยาสูบ
16.00 น. กล่าวคำอำลา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว

• ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
• สเปรย์ป้องกันยุงและแมลง
• ครีมทากันแดด
• เสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย และสุภาพ
• กล้องถ่ายรูป


ผลิตภัณฑ์ชุมชน


1. ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก โดยทำเป็น เสวียนหม้อ, กรอบรูป, จานรองแก้ว, ถาด, กระเช้า
2. กะปิ
3. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
4. ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยกัน เช่น โมบาย ฯลฯ


การเดินทาง


จากกรุงเทพฯ เดินทางมาตามถนนสายเพชรเกษม และต่อมาตามถนนสายเอเชีย (A2 หรือเส้นทางหมายเลข 41) ถึงกองบิน 7 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย 417 ถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยวซ้ายไปบ้านบางพลาประมาณ 6 กิโลเมตร กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ตั้งอยู่ทางขวามือก่อนถึงสี่แยกบ้านบางพลา
จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ข้ามสะพานแม่น้ำตาปีตรงศาลหลักเมือง มาประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกบ้านบางพลา (สี่แยกที่สอง) ประมาณ 20 เมตร กลุ่มชุมชนลีเล็ดจะตั้งอยู่ซ้ายมือ
จากกระบี่ จากเส้นทาง Southern Seaboard เลี้ยวซ้ายสู่ถนนสายเอเชีย (มีป้ายบอกว่าไปพุนพิน, ชุมพร) ผ่านสหกรณ์สุราษฎร์ธานี และสนามบิน เลี้ยวขวาตรงสามแยกไฟแดง เข้าสู่ถนนหมายเลข 417 เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกไปแดงไปบ้านบางพลา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ตั้งอยู่ทางขวามือก่อนถึงสี่แยกบ้านบางพลา


ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน 077 491 260
คุณศิริพงษ์ เวชสุวรรณ์ 08-9970-4838
คุณทัศนีย์ หีตอนันต์ 087 887 2546
คุณประเสริฐ ชัญจุกรณ์ 081 271 0017
โทรสาร 077 491082
e-mail leeledcbt@hotmail.com

สุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก
การเดินทาง
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
ช้อปปิ้ง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเพณีและวัฒนธรรม

เพจที่น่าสนใจ

แนะนำที่พัก
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่
แนะนำการท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่น
แนะนำสถานที่สำคัญ
แนะนำบุคคลในแวดวงการท่องเที่ยว
แนะนำร้านค้าขายของที่ระลึก

อ่านรีวิว Suratthani Reviews on
ติดต่อ SuratThani.org
โทรศัพท์:  086-8103413 เวลา 10.00-17.00 น.
Email: info@suratthani.org
Website: www.suratthani.org

C o p y r i g h t  ©  2 0 1 5 -2019   S u r a t T h a n i. o r g     . D  e s i g n   b  y   R a c h a d a  S r e p a o t o n g